DataSheet.es    

PDF LC320WUG-SCA1 Datasheet ( Hoja de datos )

Número de pieza LC320WUG-SCA1
Descripción WUXGA TFT LCD
Fabricantes LG 
Logotipo LG Logotipo

Total 30 Páginas
		
LC320WUG-SCA1 Hoja de datos, Descripción, Manual
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
3URGXFW 6SHFLILFDWLRQ
63(&,),&$7,21
)25
$33529$/
/& :8*
3UHOLPLQDU\ 6SHFLILFDWLRQ
̻ )LQDO 6SHFLILFDWLRQ
7LWOH
%8<(5
02'(/
*HQHUDO
$33529(' %<
6,*1$785(
'$7(
´ :8;*$ 7)7 /&'
6833/,(5
/* 'LVSOD\ &R /WG
02'(/
/& :8*
68)),;
6&$ 5R+6 9HULILHG
:KHQ \RX REWDLQ VWDQGDUG DSSURYDO
SOHDVH XVH WKH DERYH PRGHO QDPH ZLWKRXW VXIIL[
$33529(' %<
3 < .LP 7HDP /HDGHU
6,*1$785(
'$7(
5(9,(:(' %<
6 : <X 3URMHFW /HDGHU
3OHDVH UHWXUQ FRS\ IRU \RXU FRQILUPDWLRQ ZLWK
\RXU VLJQDWXUH DQG FRPPHQWV
9HU
35(3$5(' %<
+ .LP (QJLQHHU
79 3URGXFWV 'HYHORSPHQW 'HSW
/* 'LVSOD\ /&' &R /WG
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com

1 page

LC320WUG-SCA1 pdf
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
3URGXFW 6SHFLILFDWLRQ
/& :8*
$EVROXWH 0D[LPXP 5DWLQJV
7KH IROORZLQJ LWHPV DUH PD[LPXP YDOXHV ZKLFK LI H[FHHGHG PD\ FDXVH IDXOW\ RSHUDWLRQ RU GDPDJH WR WKH
/&' PRGXOH
7DEOH $%62/87( 0$;,080 5$7,1*6
3DUDPHWHU
6\PERO
9DOXH
0LQ 0D[
8QLW 1RWH
/RJLF 3RZHU 9ROWDJH
9&&
9'&
*DWH +LJK 9ROWDJH
9*+
9'&
*DWH /RZ 9ROWDJH
9*/
9'&
6RXUFH ' ,& $QDORJ 9ROWDJH
9''
9'&
*DPPD 5HI 9ROWDJH 8SSHU
9*0+
ò9''
9''
9'&
*DPPD 5HI 9ROWDJH /RZ
%/ 2SHUDWLQJ ,QSXW 9ROWDJH
2QH 6LGH
9*0/
9%/
ò 9''
9'&
9506
3DQHO )URQW 7HPSHUDWXUH
7685
&
2SHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH
723
&
6WRUDJH 7HPSHUDWXUH
767
&
2SHUDWLQJ $PELHQW +XPLGLW\
+23
5+
6WRUDJH +XPLGLW\
+67
5+
1RWH
$PELHQW WHPSHUDWXUH FRQGLWLRQ 7D r &
7HPSHUDWXUH DQG UHODWLYH KXPLGLW\ UDQJH DUH VKRZQ LQ WKH ILJXUH EHORZ :HW EXOE WHPSHUDWXUH
VKRXOG EH 0D[ & DQG QR FRQGHQVDWLRQ RI ZDWHU
*UDYLW\ PXUD FDQ EH JXDUDQWHHG EHORZ FRQGLWLRQ
7KH PD[LPXP RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH LV EDVHG RQ WKH WHVW FRQGLWLRQ WKDW WKH VXUIDFH WHPSHUDWXUH
RI GLVSOD\ DUHD LV OHVV WKDQ RU HTXDO WR ZLWK /&' PRGXOH DORQH LQ D WHPSHUDWXUH FRQWUROOHG
FKDPEHU 7KHUPDO PDQDJHPHQW VKRXOG EH FRQVLGHUHG LQ ILQDO SURGXFW GHVLJQ WR SUHYHQW WKH VXUIDFH
WHPSHUDWXUH RI GLVSOD\ DUHD IURP EHLQJ RYHU 7KH UDQJH RI RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH PD\
GHJUDGH LQ FDVH RI LPSURSHU WKHUPDO PDQDJHPHQW LQ ILQDO SURGXFW GHVLJQ
:HW %XOE
7HPSHUDWXUH >&@
6WRUDJH
2SHUDWLRQ
'U\ %XOE 7HPSHUDWXUH >&@
9HU
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com

5 Page

LC320WUG-SCA1 arduino
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
3URGXFW 6SHFLILFDWLRQ
/& :8*
,QWHUIDFH &RQQHFWLRQV
7KLV /&' PRGXOH HPSOR\V WZR NLQGV RI LQWHUIDFH FRQQHFWLRQ WZR SLQ ))& FRQQHFWRU DUH XVHG IRU WKH
PRGXOH HOHFWURQLFV DQG WZR SLQ %DODQFH 3&% FRQQHFWRUV DUH XVHG IRU WKH LQWHJUDO EDFNOLJKW V\VWHP
/&' 0RGXOH
/&' &RQQHFWRU &1 7) / 6 6+ 0DQXIDFWXUHG E\ +56 RU (TXLYDOHQW
7DEOH 02'8/( &211(&725 &1 3,1 &21),*85$7,21
1R 6\PERO
'HVFULSWLRQ
͢
*1'
*URXQG
ͣ ͽ΅͵ΐ΀Ά΅ ͽ΅͵͑΀Ά΅΁Ά΅
ͤ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͥ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͦ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͧ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͨ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͩ
*&/.
*,3 *$7( &ORFN
ͪ
9*,B1
*,3 %L 6FDQ 1RUPDO 9*/
͢͡
9*,B3
*,3 %L 6FDQ 1RUPDO 9*+
͢͢ 9*+B2'' *,3 3DQHO 9'' IRU 2GG *$7( 7)7
ͣ͢ 9*+B(9(1 *,3 3DQHO 9'' IRU (YHQ *$7( 7)7
ͤ͢
9*/
*$7( /RZ 9ROWDJH
ͥ͢
967
9(57,&$/ 67$57 38/6(
ͦ͢
*1'
*URXQG
ͧ͢ 9&20B/B)% 9&20 /HIW )HHG %DFN 2XWSXW
ͨ͢ 9&20B/ 9&20 /HIW ,QSXW
ͩ͢
*1'
*URXQG
ͪ͢
9''
'ULYHU 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣ͡
9''
'ULYHU 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣ͢ +B9'' +DOI 'ULYHU 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣͣ +B9'' +DOI 'ULYHU 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣͤ
*1'
*URXQG
ͣͥ
9&&
/RJLF 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣͦ
9&&
/RJLF 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH
ͣͧ
*1'
*URXQG
ͣͨ //9
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
ͣͩ //9
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
ͣͪ //9
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
ͤ͡ //9
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
1R 6\PERO
'HVFULSWLRQ
//9
//9
/&/.
/&/.
//9
//9
//9
//9
//9
//9
*1'
62(
32/
*63
+B&219
237B1
*1'
͸;Ͳ͑ͩ͢
͸;Ͳ͑ͧ͢
͸;Ͳ͑ͦ͢
͸;Ͳ͑ͥ͢
͸;Ͳ͑ͣ͢
͸;Ͳ͑͢͡
͸;Ͳ͑ͪ
͸;Ͳ͑ͨ
͸;Ͳ͑ͦ
͸;Ͳ͑ͥ
͸;Ͳ͑ͤ
͸;Ͳ͑͢
*1'
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU &ORFN 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU &ORFN 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
/HIW 0LQL /9'6 5HFHLYHU 6LJQDO
*URXQG
6RXUFH 2XWSXW (QDEOH 6,*1$/
3RODULW\ &RQWURO 6LJQDO
*$7( 6WDUW 3XOVH
+³ + GRW ,QYHUVLRQ / + GRW ,QYHUVLRQ
³+´ 1RUPDO 'LVSOD\
*URXQG
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͙͑ͩ͑͢΀ΦΥΡΦΥ͑ͷΣΠΞ͑ͽʹ͵͚
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͧ͢
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͦ͢
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͥ͢
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͣ͢
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͙͑͑͢͡΀ΦΥΡΦΥ͑ͷΣΠΞ͑ͽʹ͵͚
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͙͑ͪ͑͑͑΀ΦΥΡΦΥ͑ͷΣΠΞ͑ͽʹ͵͚
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͨ
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͦ
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͥ
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͑ͤ
͸Ͳ;;Ͳ͑·΀ͽ΅Ͳ͸Ͷ͙͑͢΀ΦΥΡΦΥ͑ͷΣΠΞ͑ͽʹ͵͚
*URXQG
1RWH 3OHDVH UHIHU WR DSSOLFDWLRQ QRWH +DOI 9'' *DPPD 9ROWDJH VHWWLQJ &RQWURO VLJQDO IRU GHWDLOV
7KHVH LQSXW VLJQDO 237B1 +B&219 VKRXOG EH FRQQHFWHG
9HU
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com

11 Page


PáginasTotal 30 Páginas
PDF Descargar[ LC320WUG-SCA1.PDF ]

Enlace url


Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
LC320WUG-SCA1WUXGA TFT LCDLG
LG

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


www.DataSheet.es    |   2019   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar